Баумакол строителни материали

ПРОГРАМА БАУМАКОЛ: НОРМИ И СИМВОЛИ

Тънкослойните лепила за керамични покрития трябва да отговарят на съответни показатели. В европейските норми EN 12002 и EN 12004 тези изисквания са дефинирани точно:

Съкращенията C1 и C2 се отнасят за якостите на сцепление: Минималните изисквания към циментосъдържащите разтвори се изпълняват от клас C1 с минимум 0,5 N/mm2. Клас C2 изисква якост на сцепление мин. 1 N/mm2 и с това определя доста висок стандарт за съответните лепила.

Букви като „T“, „E“ в маркировката обозначават свойства при преработката на материала. „T“ като „тиксотропно“ се поставя при минимално свличане. „E“ означава „extended open time“ и отличава циментовите лепила и същите на дисперсна основа с по-дълго отворено време.

Еластичността на лепилата се класифицира със символа S: S1 изисква огъване от мин. 2,5 mm.

Обозначения на лепила съгласно EN 12004, EN 12002

C1

Съдържащ цимент разтвор за нормални изисквания

C1T

Съдържащ цимент разтвор за нормални изисквания и минимално свличане.

C2 T S1

Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства и редуцирано свличане.

Всички еластични лепила (С2) са допълнително изпитани на деформации.

Огъване S 1 > 2,5 мм.

C2 F S1

Бързосвързващ съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства.

Огъване S 1 > 2,5 мм.

C2 TE S1

Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства, редуцирано свличане и удължено отворено време. Всички еластични лепила (С2) са допълнително изпитани на деформации.

Огъване S 1 > 2,5 мм.

C2 T S2

Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства, редуцирано свличане. Всички еластични лепила (С2) са допълнително изпитани на деформации.

Огъване S 2 > 5,0 мм.

Обозначения на фугиращи смеси съгласно EN 13888

CG1

Съдържаща цимент фугираща смес за нормални изисквания.

CG2

Съдържаща цимент фугираща смес за повишени изисквания.

Обозначение за нивелиращи смеси

Якост на натиск по DIN EN 13813

клас                         C5 C7 C12 C16 C20 C25 C25 C30 C40 C50 C60 C70 C80

стойност в N/mm2    5   7   12    16    20   25   30   35   40   50    60   70    80

Якост на опън при огъване по DIN EN 13813

клас                         F1 F2 F3 F4  F5  F6  F7  F10  F15  F20  F30  F40 F50

стойност в N/mm2    1  2   3   4    5    6    7   10   15    20    30   40    50

© 2012 Баумит. Всички права запазени.Created by CAS